ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน นด.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..