กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนูรีซัน บินมะแอ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอาซีมี ต่วนตาบาล์
ครูสามัญ

นางสาวรูไวดา สูหลง
ครูสามัญ

นางสาวเจ๊ะวีรด๊ะ บินเจ๊ะหะ
ครูสามัญ

นางสาวซาซวานี อายา
ครูสามัญ

นางสาวอาตีกะฮ์ อูมูดี
ครูสามัญ