ขัอมูลบุคลากร

นายอาหะมัด กูทา

นางสาวนูรีซัน บินมะแอ
ครูสามัญ

นายอาซีมี ต่วนตาบาล์
ครูสามัญ

นางสาวรูไวดา สูหลง
ครูสามัญ

นางสาวเจ๊ะวีรด๊ะ บินเจ๊ะหะ
ครูสามัญ

นางสาวซาซวานี อายา
ครูสามัญ

นางสาววะห์ดานี หะยีอารุณ
ครูสามัญ

นางสูไวบ๊ะ เสาะเล๊าะ
ครูสามัญ

นางสาวเจ๊ะลีเม๊าะ เจ๊ะมูดอ
ครูสามัญ

นางพนิดา เจ๊ะสนิ
ครูสามัญ

นายหย๊ะยา อุเซ็ง
ครูสามัญ

นายฟาริด อาลี
ครูสามัญ

นางสาวรอยฮาน๊ะ มามะ
ครูสามัญ

นายสุดิง สะนิ
ครูสามัญ

นางซัยนะ แลเมาะ
ครูสามัญ

นายรุสตัน ยูโซ๊ะ
ครูสามัญ

นายรอมลัน ยา
ครูสามัญ

นายแวสะรอนี แวปา
ครูสามัญ

นายณรานศักดิ์ อาแซ
ครูสามัญ

นางรอซีตา ลีเป็ง
ครูสามัญ

นางสาวนูร์ฮูดา อายา
ครูสามัญ

นางสาวนินาตือเราะห์ หลงเน๊าะ
ครูสามัญ