โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
  ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
ขัอมูลบุคลากร

นายอาหะมัด กูทา
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นายอาซีมี ต่วนตาบาล์
ครูสามัญ

นายรอมลัน ยา
ครูสามัญ

นายแวสะรอนี แวปา
ครูสามัญ

นายณรานศักดิ์ อาแซ
ครูสามัญ

นายอารดี เปาะเง๊าะ
ครูสามัญ

นายซายูตี สะมะแอ
ครูสามัญ

นายฟาริด อาลี
ครูสามัญ

นายสุดิง สะนิ
ครูสามัญ

นายหย๊ะยา อุเซ็ง
ครูสามัญ

นายเจ๊ะมูฮัมหมัดฟาอิส เจ๊ะโซ๊ะ
ครูสามัญ

นายวีรลักษณ์ คาล่า
ครูสามัญ

นายรุสตัน ยูโซ๊ะ
ครูสามัญ

นางสาวนูรีซัน บินมะแอ
ครูสามัญ

นางสาวเจ๊ะวีรด๊ะ บินเจ๊ะหะ
ครูสามัญ

นางนาร์นิง อาฮะ
ครูสามัญ

นางสูไวบ๊ะ เสาะเล๊าะ
ครูสามัญ

นางรอซีตา ลีเป็ง
ครูสามัญ

นางสาวเจ๊ะลีเม๊าะ เจ๊ะมูดอ
ครูสามัญ

นางสาวรอยฮาน๊ะ มามะ
ครูสามัญ

นางซัยนะ แลเมาะ
ครูสามัญ

นางสาวนินาตือเราะห์ หลงเน๊าะ
ครูสามัญ

นางพาฝัน นาวาเดช
ครูสามัญ

นางสาวมัสกะห์ อับดุลรอมัน
ครูสามัญ

นางสาวซาซวานี อายา
ครูสามัญ

นางพนิดา เจ๊ะสนิ
ครูสามัญ

นางนูซาวาตี สะลีละ
ครูสามัญ

นางสาวนูร์ฮูดา อายา
ครูสามัญ

นางสาวรูไวดา สูหลง
ครูสามัญ

นางฟาตีเม๊าะ แวมะมิง
ครูสามัญ

นางสาวนิฮัสบี นิอุมา
ครูสามัญ

นางสาวแวซารีนิง แวกาเดร์
ครูสามัญ

นางปารีด๊ะ แวนาซา
ครูสามัญ

นางซูไฮบะห์ อาโรง
ครูสามัญ

นางซีลาวาตี ดอเลาะยีเม๊าะ
ครูสามัญ

นางสาวดีนะห์ หามะ
ครูสามัญ

นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ครูสามัญ

นางสาวนูรฟาดีละห์ เจ๊ะมูละ
ครูสามัญ

นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ครูสามัญ

นางสาวมูร์ซีดา มะเร๊ะ
ครูสามัญ

นางสาวอาตีกะฮ์ อูมูดี
ครูสามัญ