กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางซัยนะ แลเมาะ
ครูสามัญ

นายรุสตัน ยูโซ๊ะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6