กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางซัยนะ แลเมาะ
ครูสามัญ

นายรุสตัน ยูโซ๊ะ
ครูสามัญ