กลุ่มสาระฯศาสนาอิสลาม

นายมาหามะนาเซ มะสาอิ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0897385803

นายแวฮาซัน แวอูเซ็ง
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0923982044

นายหาเระ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0933545292

นายอีลีย๊ะ ดอเล๊าะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0869657731
อีเมล์ : Iliyasa568@gmail. Com

นายตูรมูซี เจ๊ะเล๊าะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0879671803

นายอาหะมัด กูทา
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0824299951
อีเมล์ : anis737587@gmail.com

นายสาแล๊ะ มูซอ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0862868553

นายวันดี มะแล๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0895954564
อีเมล์ : Duit20111@hotmail.com

นายซ๊ะฮารู สะอิ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0907154995

นายอัมรี ลาเต๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0874770998

นางสาวปารีซ๊ะ มูซอ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0850818806

นางลาตีป๊ะ สือแม
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0959143458

นางแวรอฮานิ่ง ซอมอนิอามะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0900744970

นางสาวแมะ สาอุ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0876326531

นางเจ๊ะอาณีดา สะมะแอ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0898772613
อีเมล์ : Khaireesamaae@gmail.com

นางคอลีเยาะ นิเฮง
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0932809094

นายอาดีร่า อูมูดี
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0816087269

นายรุสดี ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0896577511
อีเมล์ : rusdi@nuruddin.ac.th

นายแวซะห์โรน แวยูนุ
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0869614419
อีเมล์ : Hamsah86285@gmail.com

นางสาวฟาดีละห์ สุหลง
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0887628719
อีเมล์ : Annur_fd@hotmail.com

นายกอเล็ด นาแว
ครูศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0622600866

นายมูซอ บินเจ๊ะฮะ
ครูศาสนา
เบอร์โทร : 0862973412