กลุ่มสาระฯศาสนาอิสลาม

นายมาหามะนาเซ มะสาอิ
ครูศาสนา

นายอาดีร่า อูมูดี
ครูศาสนา

นายแวฮาซัน แวอูเซ็ง
ครูศาสนา

นายมูซอ บินเจ๊ะฮะ
ครูศาสนา

นายหาเระ ยูโซ๊ะ
ครูศาสนา

นายอาหะมัด กูทา
ครูศาสนา

นายวันดี มะแล๊ะ
ครูศาสนา

นายอัมรี ลาเต๊ะ
ครูศาสนา

นายสาแล๊ะ มูซอ
ครูศาสนา

นายซ๊ะฮารู สะอิ
ครูศาสนา

นางคอลีเยาะ นิเฮง
ครูศาสนา

นางสาวปารีซ๊ะ มูซอ
ครูศาสนา

นางลาตีป๊ะ สือแม
ครูศาสนา

นางเจ๊ะอาณีดา สะมะแอ
ครูศาสนา

นายแวซะห์โรน แวยูนุ
ครูศาสนา

นางสาวฟาดีละห์ สุหลง
ครูศาสนา

นางสาวแมะ สาอุ
ครูศาสนา