พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษา ทางด้านความรู้ คุณธรรม และก้าวทันเทคโนโลยี
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาระบบการจัดการบริหาร  ด้วยระบบคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
4. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
เป้าหมาย
 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานการศึกษา มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสิ่งแวดล้อม         และมีการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น
3. ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ             นวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน  มีความกระตือรือร้น  เอาใจใส่                         ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้  เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็ม   กำลังความสามารถ
4. ผู้บริหาร เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการ         พัฒนาวิชาการ  หลักสูตรนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ              คุณภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โดยอาศัยการมีส่วน  ร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. โรงเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัยเอื้อต่อการ          เรียนรู้  และเน้นการปฏิรูปการ  ศึกษาอย่างแท้จริง
6.  ผู้ปกครองและชุมชน  ให้การยอมรับ  เชื่อถือ  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของละสนับสนุนการดำเนินงาน        ของโรงเรียน