กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฟาริด อาลี
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรอยฮาน๊ะ มามะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุดิง สะนิ
ครูสามัญ