กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฟาริด อาลี
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรอยฮาน๊ะ มามะ
ครูสามัญ

นายสุดิง สะนิ
ครูสามัญ