กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฟาตีเม๊าะ แวมะมิง
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาฮีซัน เร๊าะแลบา
ครูสามัญ

นางสาวดีนะห์ หามะ
ครูสามัญ

นางสาวนูรูลอาซะห์ อาแวฮาโละ
ครูสามัญ