กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฟาตีเม๊าะ แวมะมิง
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0831686857
อีเมล์ : Fateemoh.nd@gmail.com

นางสาวโรสมารียา หะมะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0913161538

นางสาวฟัรฮานา อาแวสามะ
อีเมล์ : farhanaaya@gmail.com