กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสูไวบ๊ะ เสาะเล๊าะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเจ๊ะลีเม๊าะ เจ๊ะมูดอ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางพนิดา เจ๊ะสนิ
ครูสามัญ

นายหย๊ะยา อุเซ็ง
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4