กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสูไวบ๊ะ เสาะเล๊าะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเจ๊ะลีเม๊าะ เจ๊ะมูดอ
ครูสามัญ

นางพนิดา เจ๊ะสนิ
ครูสามัญ

นายหย๊ะยา อุเซ็ง
ครูสามัญ