ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         
     โรงเรียนนูรุดดินเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนปอเนาะ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  11 เมษายน  พ.ศ  2499  ณ บ้านหัวคลอง  หมู่ที่ 6  ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส โดยนายหะยีนอ  สะอิ  เป็นผู้ก่อตั้ง เป็นเจ้าของและทำหน้าที่เป็นครูสอน  ในระยะแรกของการก่อตั้งนั้น  โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวิชาศาสนาอิสลามเท่านั้น
      ในปี  พ.ศ  2509  โรงเรียนนูรุดดินได้รับการผลัดดันให้เปลี่ยนแปลงสภาพจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามหรือปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม  โดยได้แต่งตั้ง นายอับดุลลาเต๊ะ  เจ๊ะมามะ  เป็นผู้จัดการโรงเรียนและได้แต่งตั้งนายนาซียะห์  หะยีนอ  เป็นครูใหญ่และได้พัฒนากิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ กล่าวคือจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาสามัญควบคู่กับวิชาศาสนาอิสลามซึ่งในระยะแรกนั้นเป็นหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3-4
       ปี  พ.ศ  2526  ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ  กล่าวคือโรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้งจากบ้านหัวคลองมายังบ้านตาบาฮูลู  ( ตาบาปอเยาะ ) หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส โดยรื้ออาคารเดิมมาก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น  2  หลัง  พร้อมทั้งอาคารหอพักนักเรียนหญิง  จำนวน  2  หลัง  เรือนพักนักเรียนชาย  ( ปอเนาะ )  จำนวนหนึ่ง  และอาคารประกอบศาสนกิจ  2 ชั้น  จำนวน  1 หลัง
       ปี พ.ศ  2531  โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิชาสามัญ  จากหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จเป็นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       ในปี พ.ศ 2538 โรงเรียนได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิชาสามัญจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521
       ในปี  พ.ศ 2542  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรโดยเปิดการเรียนการสอนวิชาสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปลายปี  พ.ศ  2545  โรงเรียนได้ดำเนินการขออนุญาตก่อตั้งมูลนิธินูรุดดินขึ้น  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารกิจการโรงเรียนอยู่ในรูปแบบนิติบุคคล ในขณะเดียวกัน  นายอรรถพล  มามะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส  เขต 2  ได้ประสานไปยังมูลนิธิสุทธาสินีเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน  2  ชั้น  การก่อสร้างอาคารห้องสมุด  การจัดหาหนังสือให้แก่ห้องสมุด  และการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  20  เครื่อง  รวมเป็นเงินประมาณ  3,000,000  บาท 
        ปัจจุบัน  โรงเรียนนุรุดดิน  ( มุลนิธิ ) มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  1212  คน  มีครูอาจารย์ทั้งสิ้น  82  คน  เปิดการเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6