วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
    “ รอบรู้วิชา   ศรัทธาปฏิบัติ    เคร่งครัดวินัย”
   
วิสัยทัศน์

         โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี