กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรอมลัน ยา
ครูสามัญ

นายแวสะรอนี แวปา
ครูสามัญ

นายณรานศักดิ์ อาแซ
ครูสามัญ

นางรอซีตา ลีเป็ง
ครูสามัญ

นางสาวนูร์ฮูดา อายา
ครูสามัญ

นางสาวนินาตือเราะห์ หลงเน๊าะ
ครูสามัญ