กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนิอาซือมะ หนิเลาะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0848561047
อีเมล์ : Nikasemah@nuruddin.ac.th

นายณรานศักดิ์ อาแซ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0802721724
อีเมล์ : Nransuck@gmail.com

นายแวสะรอนี แวปา
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0873907456
อีเมล์ : Saronee12@hotmail.com

นายรอมลัน ยา
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0807032298

นางรอซีตา ลีเป็ง
ครูสามัญ
เบอร์โทร : 0993619387

นางรอฮายา มะแอ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0926129961
อีเมล์ : Masrur.nd@gmail.com

นางสาวนูร์ฮูดา อายา
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0831680521

นางสาวนินาตือเราะห์ หลงเน๊าะ
ครูสามัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0828270604
อีเมล์ : Ninaturoh@hotmail.com