นักการภารโรง

นายแวอิสมาแอ บือราเฮง
นักการภารโรง

นายอีสือมาแอ ดาราแม
นักการภารโรง

นายกูมูฮาหมัด ยูโซ๊ะ
นักการภารโรง

นางรอยย๊ะ นิกาเร็ง
นักการภารโรง