เกรดเทอมที่ 1 ออกแล้วน่ะครับเด็ก ๆ สามารถเช็ค
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่