กลุ่มสาระฯภาษา (อาหรับ/มลายู)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอับดุลรอศะ เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครูศาสนา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0822674225
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
54 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2517 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแบกแดด ประเทศอิรัก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ครูศาสนา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล