กลุ่มสาระฯศาสนาอิสลาม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปารีซ๊ะ มูซอ
ตำแหน่ง : ครูศาสนา
วุฒิการศึกษา : ซานาวี
วิชาเอก : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0850818806
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
62/5 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ซานาวี โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ครูศาสนา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล