กลุ่มสาระฯศาสนาอิสลาม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลาตีป๊ะ สือแม
ตำแหน่ง : ครูศาสนา
วุฒิการศึกษา : ซานาวี
วิชาเอก : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0959143458
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
188 หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ซานาวี โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ครูศาสนา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล