โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110   ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
ขัอมูลบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอาหะมัด กูทา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4299951
อีเมล์ : anis737587@gmail.com
ที่อยู่ :
104/1 ม.6 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
เครื่องราช : ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ พระราชทานวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ วันที่ 9 มกราคม 2558
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลาม ยะลา
2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เครื่องราช : ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ พระราชทานวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550
2 รางวัลพระราชทาน ประเภทครูสอนวิชาศาสนาดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2552
3 รางวัลพระราชทาน ประเภทครูสอนวิชาศาสนาดีเด่นของโรงเรียนเอกชน ปี 2548