กลุ่มสาระฯศาสนาอิสลาม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวแมะ สาอุ
ตำแหน่ง : ครูศาสนา
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0876326531
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
47 หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 อนุปริญญา/ศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยชุมชน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ครูศาสนา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล