โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110   ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
ขัอมูลบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสูไวบ๊ะ เสาะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0864439212
อีเมล์ : swbsohloh@gmail.com
ที่อยู่ :
54 หมู่ที่1 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
2552 ปริญญาตรี (วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)
2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ครูสามัญ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล