โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
หมู่ที่ 1 บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110   ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073524255
ขัอมูลบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเจ๊ะลีเม๊าะ เจ๊ะมูดอ
ตำแหน่ง : ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาเอก : วิชาชีพครู
เบอร์โทรศัพท์ : 0815424976
อีเมล์ : Sumoh2518@hotmail.com
ที่อยู่ :
32 หมู่ที่10 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / สาขาวิชาชีพครู
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ครู / บรรณารักษ์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล